Algemene voorwaarden

 1. Alle facturen uitgaande van CONSECO BVBA zijn contant te betalen en dit zonder kortingen, tenzij anders overeengekomen, op de financiële rekening(en) op de facturen vermeld.
 2. De expertiserapporten worden pas geleverd na de betaling van de volledige dienstvergoeding door alle lasthebbende partijen.
 3. In geval betaling wordt toegestaan na aflevering van het expertiserapport, zijn ook de desbetreffende factuur contant te betalen en dit zonder kortingen, tenzij anders overeengekomen. Een laattijdige betaling zal een intrest met zich meebrengen van 15% vanaf de vervaldag. Deze intrest is van rechtswege verschuldigd door het overschrijden van de betalingsdatum zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Indien ook na een schriftelijke aanmaning geen betaling volgt binnen de 10 dagen, dan zal het bedrag van de factuur degressief worden verhoogd met een onherleidbare schadevergoeding als volgt berekend : 15% op de eerste schijf van 12.500 EUR, 10% op hetgeen de 12.500 EUR overschrijdt, met een minimum van 125 EUR.
 4. Indien de klant een factuur niet heeft betaald op de vervaldatum, behoudt CONSECO BVBA zich het recht voor het werk volledig stop te zetten, niet verder te leveren of prestaties te verrichten en dit zonder enige voorafgaande verwittiging. Er zal geen recht op verhaal zijn, noch op recht op schadevergoeding vanwege de klant voor deze stopzetting, noch voor vertraging in de uitvoering van de werken voortvloeiend uit deze stopzetting. CONSECO BVBA heeft integendeel het recht schadevergoeding te vorderen van de klant wegens stopzetting van de werken en leveringen, meer bepaald een forfaitaire vergoeding van 50% van het factuurbedrag van de resterende opdrachten.
 5. Indien partijen binnen de 8 dagen na de expertise door de energiedeskundige van CONSECO BVBA schriftelijk geen opmerkingen formuleren over het afgeleverde certificaat, wordt dit als een akkoord door beide partijen beschouwd.
 6. Om geldig te zijn, moeten klachten binnen de acht dagen na levering schriftelijk ingediend worden. Bij ontstentenis van een schriftelijk ingediende klacht binnen de acht dagen na levering, worden leveringen en dienstverlening als aanvaard beschouwd. Opmerkingen of aanvullingen vanwege partners of partijen bij plaatsbeschrijvingen worden niet als klachten beschouwd en zijn bijgevolg geen geldige reden om de betaling van de facturen van CONSECO BVBA uit te stellen.
 7. CONSECO BVBA heeft het recht de expertiserapporten anoniem, d.w.z. zonder identificatie van de klant of zijn opdrachtgever, te delen met derden.
 8. Expertises kunnen tot 48h voor uitvoering kosteloos geannuleerd worden. Annulaties van expertises op minder dan 48h voor uitvoering zijn enkel kosteloos indien het gaat om overmacht daarin begrepen overlijden van aanvrager, opname in ziekenhuis of verpleeginstelling van de aanvrager, vrijheidsberoving van de aanvrager, faillissement van de aanvrager of gewijzigde beschikbaarheid van het te expertiseren pand wegens verkoop van of beslag op het te expertiseren vastgoed. In alle andere gevallen is de annulatie ongeldig en is opdrachtgever de door CONSECO BVBA 50% van de aangeduide vergoeding voor de expertise verplicht te betalen.
 9. De nietigheid van één van de verkoopsvoorwaarden heeft niet tot gevolg dat het geheel van verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn.
 10. Voor het beslechten van geschillen i.v.m. deze verkoopsvoorwaarden van CONSECO BVBA zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.
 11. DISCLAIMER AANVANGSUUR EXPERTISE
  Het meegedeelde aanvangsuur is indicatief. Door overmacht kan expert steeds later zijn dan voorzien. Indien de expert kan voorzien dat hij te laat zal zijn, zal u verwittigd worden. De expert heeft vanaf het voorziene tijdstip van aanvang van de expertise zonder enige verwittiging steeds 1 volledig uur de tijd om zich op de locatie van de expertise aan te melden. Aanmeldingen binnen het uur na het voorziene tijdstip van aanvang van de expertise worden beschouwd als op tijd te zijn. Indien de klant of de vertegenwoordiger van de klant locatie van de expertise verlaat binnen het uur na het voorziene tijdstip van aanvang van de expertise is de klant verplicht een schadevergoeding te betalen zoals voorzien in de verkoopsvoorwaarden van CONSECO BVBA.
 12. De aansprakelijkheid van BVBA CONSECO is beperkt tot het bedrag uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en waarvoor dekking wordt verleend. BVBA CONSECO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de werken uitgevoerd door een onderaannemer.
 13. Bij bestelling van een dienst bij BVBA CONSECO stemt de klant automatisch in met deze algemene voorwaarden. De betaling van de faktuur is tevens een herbevestiging voor het akkoord van deze algemene voorwaarden.
 14. Zaken die niet kunnen worden geconstateerd op het moment van de diagnose ter plaatse door visuele inspectie zijn (mogelijks) niet opgenomen in het verslag of wordt er de slechtst isolerende waarde gehanteerd bij de berekeningen. Berekeningen volumes, oppervlaktes en vermelding van bouwjaren op de verslagen zijn tevens indicatief en informatief. In de werkelijkheid kunnen deze zaken afwijken. De opdrachtgever, eigenaar of koper van een woning kan dit niet als argument gebruiken om aanspraak te maken op eventuele schadevergoedingen of om de opdracht alsnog te annuleren.